28. konference Duševní zdraví mládeže
25. 6. 2021, ON-LINE

Heslo:
Sledováno min z požadovaných 380 min.

Archiv přednášek je dostupný do 31. 7. 2021. K získání kreditů ČLK je třeba shlédnout 80% odborného programu (380min). Prohlédněte si také sborník abstrakt a virtuální stánky partnerů.

Program

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Úvodní slovo
  MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Úvodní slovo
  prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Úvodní slovo
  prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

SYMPOZIUM I

ADHD ve spektru neurovývojových poruch
  Drtílková I.
Děti rodičů se závažným duševním onemocněním
  Goetz M., Šebela A., Novák T.
Aktuální možnosti psychoterapie a farmakoterapie sebepoškozujících se adolescentů
  Móriová B.

Sympozium podporované společností Zentiva

ADHD u rizikové populace předčasně narozených dětí
  Dudová I.

SYMPOZIUM II

Vliv užívání doplňku stravy s rybím tukem na omega3 index, tělesné složení a vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujících žáků druhého stupně
  Suchánek P.
Nárůst tělesné hmotnosti při užívání olanzapinu u hospitalizovaných pacientů na Dětském oddělení Psychiatrické kliniky FN Plzeň - retrospektivní analýza
  Podlipný J., Hodková A.
Autismus a spánek
  Šuba J.
Využití aplikované behaviorální analýzy při intervenci u dítěte s poruchou autistického spektra
  Pančocha K.
Diskuze

Sympozium podporované společností Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Lurasidon - jediné antipsychotikum v ČR pro pacienty od 13 let
  Ustohal L.

SYMPOZIUM III

Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty, první zkušenosti
  Uhlíř J.
Lapeni v síti digitálních technologií
  Zmeškalová D.:
Děti a digitální technologie
  Sadílková Z.
Diskuze
Multidisciplinární přístup a jeho význam pro duševní zdraví dětí a mládeže nejen u poruch příjmu potravy
  Slezáková E.

SYMPOZIUM IV

Čípak ty jsi, primární prevence v oblasti duševního zdraví?
  Vrbová A.
Program primární prevence pro dospívající Blázníš? No a!
  Votavová R., Nývltová L.
Podpora studentů s duševním onemocněním
  Michel N.
Diskuze

SYMPOZIUM V

Užití zobrazovacích metod u poruch autistického spektra
  Hrdlička M., Efremová A., Lisý J.
Jakou roli mají maternální autoprotilátky při vzniku poruch autistického spektra?
  Dudová I.
Výskyt poruch autistického spektra u předčasně narozených dětí s porodní hmotností menší než 1500 g – follow up
  Mohaplová M.
Vraždící dítě a adolescent
  Koutek J., Kocourková J.
generální partner Zentiva Partneři angelini viatris